دهید ,سلامت ,توضیح ,الکترونیک ,مورد ,مدیسین ,توضیح دهید ,سلامت الکترونیک ,تعریف کنید ,کنید واژه ,پرونده سلامت ,پرونده سلامت الکترونیک ,نمونه سو

نمونه سوالات پایان ترم درس پرونده سلامت الکترونیک

 1. چرا امروز تله مدیسین در حال گسترش است.
 2. کاربردهای تله مدیسین از اجزاء پایه ای مشابه ای استفاده میکنند.نام ببرید.
 3. هدف در هر مورد بهبود کیفیت خدمات سلامت الکترونیک با کدام موارد است نام ببرید.
 4. واژه  teledermatology را تعریف کنید.
 5. واژه  telepathology را تعریف کنید.
 6. واژه telecardiology  را تعریف کنید.
 7. واژه teleophtalmology  را تعریف کنید.
 8. واژه telenursing را تعریف کنید.
 9. واژه telepsychology را تعریف کنید.
 10. منظور از مراقبت خانگی چیست. توضیح دهید.
 11. محدودیت های telepathology کنونی چیست؟
 12. چندین نوع از سیستم های telepathology وجود دارد. توضیح دهید.
 13. منظور از DSS چیست و چه کاربردی در تله مدیسین دارد. توضیح دهید.
 14. انواع مختلف پروتکل های ارتباطی را نام برده و چه کاربردی در تله مدیسین دارند.
 15. vsat چیست و چه کاربردی در تله مدیسین دارد.
 16. کاربردهای تله مدیسین را نام ببرید(هشت مورد).
 17. چه چیز باعث محبوبت vsat شده است. نام برده و توضیح دهید.
 18. تعامل پذیری در سیستم های تله مدیسین در چند سطح انجام میشود نام برده و یک مورد را توضیح دهید.
 19. منظور از سلامت الکترونیک چیست؟ توضیح دهید.
 20. پیش شرط های اجرای موفق سلامت الکترونیک چیست.
 21. وضعیت کنونی در استاندارد سازی سلامت الکترونیگ چگونه است. توضیح دهید.
 22. چهار حوزه سلامت الکترونیکی را نام برده و یک مورد را توضیح دهید.
 23. استاندارد HL7  را شرح دهید.
 24. استاندارد CENtc215 را شرح دهید.
 25. مراقبت خانگی از راه دور  و سیستم سلامت از راه دور را تعریف کنید.
 26. who چیست توضیح دهید.
 27. خدمات مربوط به مراقبت های اینترنتی در سلامت الکترونیک کدامند.
 28. یادگیری اینترنتی-مدیریت اینترنتی و نظارت ابنترنتی در بحث سلامت الکترونیک هر کدام شامل چه مواردی هستند.
 29. چهار مانع در درک برنامه ها و فعالیت های سلامت از راه دور را نام برده و یک مورد را شرح دهید.
 30. چهار مورد از مزایایی که از طریق اجرای پرونده رمز سلامتی بدست آمده است را نام برده و یک مورد را شرح دهید.
 31. مقاصد نظام یکپارچه اطلاعات سلامت 1 کدامند.
 32. بطور کلی سطوح استقرار پرونده الکترونیک بیمار در چند سطح انجام میشود. نام ببرید.
 33. منافع استقرار پرونده سلامت الکترونیک بیمار را  برای چه کسانی است از هر کدام سه مورد را نام ببرید.
 34. نتایج شکل گیری شبکه رایانه ای بین بیمارستان ها کدامند نام ببرید.


منبع اصلی مطلب : وبلاگ درسی احمد محمدی نسب
برچسب ها : دهید ,سلامت ,توضیح ,الکترونیک ,مورد ,مدیسین ,توضیح دهید ,سلامت الکترونیک ,تعریف کنید ,کنید واژه ,پرونده سلامت ,پرونده سلامت الکترونیک ,نمونه سو
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : نمونه سوالات پایان ترم درس پرونده سلامت الکترونیک